Cho bất phương trình $sqrt{-x^2+6x-5} geq m-2x                 (1)$ a) Giải phương  trình khi $m=8$b) Tìm $m$ để bất phương trình $(1)$ nghiệm đúng với $forall x in [1;5]$

Đề bài: Cho bất phương trình $sqrt{-x^2+6x-5} geq m-2x                 (1)$ a) Giải phương  trình khi $m=8$b) Tìm $m$ để bất phương trình $(1)$ nghiệm đúng với $forall x in [1;5]$ Bài giải: a) Khi $m=8$, bất phương trình trở thành $sqrt{-x^2+6x-5} geq 8-2x    (2)$ $(2) Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}} {begin{cases}8-2x {begin{cases}8-2x geq 0 \ -x^2+6x-5 geq […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ