30. Cho (fleft( x right)) là hàm số bậc bốn thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau: – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

30. Cho (fleft( x right)) là hàm số bậc bốn thỏa mãn (fleft( 0 right) = 0). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau:

Hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {{x^2}} right) – {x^2} – 2x} right|) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. (3).

B. (4).

C. (5).

D. (1)

Lời giải

Xét (hleft( x right) = fleft( {{x^2}} right) – {x^2} – 2x), là hàm số bậc tám có tập xác định (mathbb{R}).

Đạo hàm (h’left( x right) = 2xf’left( {{x^2}} right) – 2x – 2).

(h’left( x right) = 0 Leftrightarrow f’left( {{x^2}} right) = 1 + frac{1}{x}).(f’left( t right) = 1 + frac{1}{{sqrt t }}left( * right)), (t > 0).

Từ đồ thị ta có (left( * right) Leftrightarrow t = {t_0} > 0). Suy ra (h’left( x right) = 0 Leftrightarrow )({x^2} = {t_0} Leftrightarrow x =  pm sqrt {{t_0}} ).

Có (mathop {lim }limits_{x to  – infty } h’left( x right) = mathop {lim }limits_{x to  – infty } left[ {2xf’left( {{x^2}} right) – 2x – 2} right] =  – infty ).

(mathop {lim }limits_{x to  + infty } h’left( x right) = mathop {lim }limits_{x to  + infty } left[ {2xf’left( {{x^2}} right) – 2x – 2} right] =  + infty )

Ta có bảng biến thiên của hàm số (y = hleft( x right)):

Có (hleft( { – sqrt {{t_0}} } right) > hleft( 0 right) = 0 > hleft( {sqrt {{t_0}} } right)), suy ra bảng biến thiên của hàm số (gleft( x right) = left| {hleft( x right)} right|) có dạng

Vậy hàm số (gleft( x right)) có 3 điểm cực trị.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ