33. Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây  – Sách Toán


DẠNG TOÁN 46: CỰC TRỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

33. Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây 

Số điểm cực trị của hàm số (y = left| {fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right)} right|) là 

A. (1).

B. (2).

C. (3).

D. (4)

Lời giải

Tập xác định (D = mathbb{R}). 

(y’ = {left( {left| {fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right)} right|} right)^prime } = frac{{fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right){{left( {fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right)} right)}^prime }}}{{left| {fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right)} right|}} = frac{{left( {{e^{2x}} + {e^x}} right)fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right)f’left( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right)}}{{left| {fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right)} right|}})Từ đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) ta có 

(y’ = 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}{e^{2x}} + {e^x} = 0{rm{ }}(VN)\fleft( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right) = 0\f’left( {frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x}} right) = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x} =  – 2(boichan)\frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x} = 1\frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x} =  – 2(VN)\frac{1}{2}{e^{2x}} + {e^x} = 0(VN)end{array} right.)

( Leftrightarrow {e^{2x}} + 2{e^x} – 2 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}{e^x} =  – 1 – sqrt 3 {rm{ (VN)}}\{e^x} =  – 1 + sqrt 3 end{array} right.).

( Leftrightarrow {e^x} =  – 1 + sqrt 3  Leftrightarrow x = ln left( {sqrt 3  – 1} right)).

Vậy hàm số có một điểm cực trị.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ