Which of the following words could best replace the word


 • Câu hỏi:

  Which of the following words could best replace the word “harnessing”?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Giải thích: Từ nào sau đây có thể thay thế tốt nhất từ “harnessing” (khai thác)

  A. bắt

  B. quấy dối

  C. cạn kiệt

  D. xuất khẩu

  Dịch nghĩa: In this area of increased global warming and diminishing fossil fuel supplies, we must begin to put a greater priority on harnessing alternative energy sources” (Trong thời kỳ tăng nóng lên toàn cầu và giảm nguồn cung cấp nhiên liệu hóa thạch, chúng ta phải bắt đầu đặt ưu tiên lớn hơn vào khai thác các nguồn năng lượng thay thế.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ