According to the passage, what can be inferred about solar roof tiles?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Giải thích: Theo đoạn văn, những gì có thể được suy ra về gạch mái mặt trời?

A. Chúng đang được sử dụng ở nhiều nước chưa phát triển.

B. Họ có thể chuyển đổi năng lượng địa nhiệt thành nhiệt năng.

C. Chúng đắt hơn các tấm pin mặt trời.

D. Chúng chứa các tế bào quang điện.

Dịch nghĩa: “solar energy is easily harnessed through the use of photovoltaic cells that convert sunlight to electricity … homes are equipped with solar electric systems in the form of solar panels or solar roof tiles” (năng lượng mặt trời dễ dàng khai thác thông qua việc sử dụng các tế bào quang điện chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng … ngôi nhà được trang bị hệ thống điện mặt trời dưới dạng tấm pin mặt trời hoặc tấm lợp mặt trời)

=> Có tấm quang điện để chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện sinh hoạt.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ