9. Cho hàm số (y = fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc đoạn (left[ { – 9,;,9} right]) để hàm số (y = fleft( x right)) nghịch biến trên khoảng (left( {1,;,2} right))?  – Sách Toán

9. Cho hàm số (y = fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc đoạn (left[ { – 9,;,9} right]) để hàm số (y = fleft( x right)) nghịch biến trên khoảng (left( {1,;,2} right))?  – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ