The word them” in paragraph 5 refers to ______.ii


 • Câu hỏi:

  The word “them” in paragraph 5 refers to ______.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Dịch nghĩa câu hỏi:Từ “them” trong đoạn 4 đề cập đến ______.

  A. khó khăn                 B. ký ức                       C. nguồn thức ăn         D. gấu trúc khổng lồ

  Giải thích: “The finding indicates that giant pandas’ reliance on spatial memory alone may cause them to have difficulty when…” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ