According to the passage, which of the following is true about solar power?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Giải thích: Theo đoạn văn, điều nào sau đây là TRUE về năng lượng mặt trời?

A. Có rất ít ở Iceland.

B. Nó đang được sử dụng trong 100,000 ngôi nhà riêng trên toàn thế giới.

C. Nó mạnh gấp 6.000 lần năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.

D. Có đủ để vượt quá nhu cầu năng lượng của thế giới.

Dịch nghĩa: “Solar energy, which reaches the earth through sunlight, is so abundant that it could meet the needs of worldwide energy consumption 6,000 times over” (Năng lượng mặt trời, đạt tới trái đất thông qua ánh sáng mặt trời, rất dồi dào đến nỗi nó có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên toàn thế giới gấp 6.000 lần).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ