Cho ({2^a} = 3,,,{3^b} = 4,,,{4^c} = 5,,,{5^d} = 6.)Tính ({2^{abcd}}.) – Sách Toán


DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

Cho ({2^a} = 3,,,{3^b} = 4,,,{4^c} = 5,,,{5^d} = 6.)Tính ({2^{abcd}}.)

A. ({log _2}6.) 

B. ({log _6}2.) 

C. (2.) 

D. (6.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

+) Tự luận:

Ta có (left{ begin{array}{l}{2^a} = 3 Rightarrow a = {log _2}3\{3^b} = 4 Rightarrow b = {log _3}4\{4^c} = 5 Rightarrow c = {log _4}5\,{5^d} = 6 Rightarrow d = {log _5}6end{array} right..)

Khi đó ({2^{abcd}} = {2^{{{log }_2}3.{{log }_3}4.{{log }_4}5.{{log }_5}6}} = {2^{{{log }_2}6}} = 6.)

+) Tư duy + casio:

Ta có ({2^a} = 3 Rightarrow a = {log _2}3;,,{3^b} = 4 Rightarrow b = {log _3}4;,,{4^c} = 5 Rightarrow c = {log _4}5;,,{5^d} = 6 Rightarrow d = {log _5}6.)

Ta gán lần lượt (a,,,b,,,c,,,d)thành các biến (A,,,B,,,C,,,D) sau đó thay vào yêu cầu bài toán( Rightarrow {2^{abcd}} = 6.)

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1. ĐẠO HÀM g'(x)

2. DÙNG HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT ĐỂ CÔ LẬP m = g'(x)

3. Lập BBT xét dấu g'(x)

4. Dựa vào BBT xét các điều kiện thoat yêu cầu bài toán.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ