Cho bất phương trình ({log _3}left( {3{x^2} – 6x + 6} right) ge {3^{{y^2}}} + {y^2} – {x^2} + 2x – 1). Hỏi có bao nhiêu cặp số (left( {x;y} right)) với (0

Cho bất phương trình ({log _3}left( {3{x^2} – 6x + 6} right) ge {3^{{y^2}}} + {y^2} – {x^2} + 2x – 1). Hỏi có bao nhiêu cặp số (left( {x;y} right)) với (0 < x le 2020{rm{ }}left( {x,y in mathbb{N}} right)) thỏa mãn bất phương trình đã cho? – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ