Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: TAA GGG XXA.


 • Câu hỏi:

  Cho biết một đoạn mạch gốc của gen A có 15 nuclêôtit là: TAA GGG XXA. Các côđon mã hóa axit amin:

  Bộ ba quy định

  Axit amin

  5’UGX3’; 5’UGU3’

  Cys

  5’XGU3’; 5’XGX3’; 5’XGA3’; 5’XGG3’

  Arg

  5’GGG3’; 5’GGA3’; 5’GGX3’; 5’GGU3’

  Gly

  5’AUU3’; 5’AUX3’; 5’AUA3’

  Ile

  5’XXX3’; 5’XXU3’; 5’XXA3’; 5’XXG3’

  Pro

  5’UXX3’

  Ser

  Đoạn mạch gốc của gen nói trên mang thông tin quy định trình tự của 5 axit main. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: B

  Mạch gốc của gen A có 3’GXA TAA GGG XXA AGG5′.

  → Đoạn phân tử mARN là 5’XGU AUU XXX GGU UXX3′.

  A đúng.

  B sai. Nếu gen A bị đột biến thêm cặp G-X ngay trước cặp A-T ở vị trí thứ 12 (tức là giữa 11 và 12) thì đoạn mARN được tổng hợp từ đoạn gen nói trên thay đổi thành phần nuclêôtit tại cả codon thứ 4 và codon thứ 5.

  C đúng. Vì đoạn gen A chưa vị đột biến quy định tổng hợp đoan mARN có trình tự các bộ ba 5’XGU AUU XXX GGU UXX3′ quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có trình tự các axit main Arg-Ile-Pro-Gly-Ser.

  D đúng. Vì nếu gen A bị đột biến thay thế cặp A-T ở vị trí số 5 thành X-G làm cho codon AUU biến thành bộ ba mở đầu AGU có phức hợp axita min –tARN tham gia dịch mã là Met-tARN. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ