Cho đồ thị (left( {{C}_{m}} right):y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+left( 1-m right)x+m.) Khi (m={{m}_{0}}) thì (left( {{C}_{m}} right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ ({{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}) thỏa mãn (x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=4.) Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho đồ thị (left( {{C}_{m}} right):y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+left( 1-m right)x+m.) Khi (m={{m}_{0}}) thì (left( {{C}_{m}} right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ ({{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}) thỏa mãn (x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{3}^{2}=4.) Khẳng định nào sau đây đúng? – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ