Cho (fleft( x right)) là hàm số bậc bốn thỏa mãn (fleft( 0 right)=0.) Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau: Hàm số (gleft( x right)=left| fleft( {{x}^{3}} right)-3x right|) có bao nhiêu điểm cực trị?

Chuyển đến thanh công cụ