Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (left( P right):2x+2y-z-3=0) và hai đường thẳng ({{d}_{1}}:frac{x-1}{2}=frac{y}{2}=frac{z+1}{-2},{{d}_{2}}:frac{x-2}{1}=frac{y}{2}=frac{z+1}{-1}.) Đường thẳng vuông góc với (left( P right),) đồng thời cắt cả ({{d}_{1}}) và ({{d}_{2}}) có phương trình là

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (left( P right):2x+2y-z-3=0) và hai đường thẳng ({{d}_{1}}:frac{x-1}{2}=frac{y}{2}=frac{z+1}{-2},{{d}_{2}}:frac{x-2}{1}=frac{y}{2}=frac{z+1}{-1}.) Đường thẳng vuông góc với (left( P right),) đồng thời cắt cả ({{d}_{1}}) và ({{d}_{2}}) có phương trình là – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ