Cho hai nguồn phát sóng ({{S}_{1}},{{S}_{2}}) trên mặt nước dđ điều hòa


 • Câu hỏi:

  Cho hai nguồn phát sóng ({{S}_{1}},{{S}_{2}}) trên mặt nước dao động điều hòa với phương trình giống hệt nhau là (u=10cos left( 100pi t right))cm theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng bằng 12m/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình lan truyền. Điểm M trên mặt nước cách các nguồn ({{S}_{1}}) và ({{S}_{2}}) với khoảng cách tương ứng là 15cm và 30cm. Biên độ dao động của phần tử môi trường tại M và độ lệch pha của dao động tại M so với dao động kích thích tại hai nguồn ({{S}_{1}},{{S}_{2}}) lần lượt là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có: (lambda =v.T=24 cm)

  Biên độ: ({{A}_{M}}=left| 2text{A}cos left( pi frac{{{d}_{1}}-{{d}_{2}}}{lambda } right) right|=left| 2.10.cos left( pi frac{15-30}{24} right) right|=left| -7,65cm right|to theta =pi rad).

  Pha tổng hợp tại M: ({{varphi }_{M}}=-pi frac{15+30}{24}+pi =-0,875pi ratext{d})

  (to ) Độ lệch pha của M so với nguồn (Delta {{varphi }_{Mtext{S}}}=-0,875pi =frac{7pi }{8}ratext{d}). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ