Cho hai số phức ({z_1},{z_2})thỏa mãn (left| {{z_1} – 1 – 3i} right| = 1)và (left| {{z_2} + 1 – i} right| = left| {{z_2} – 5 + i} right|). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_2} – 1 – i} right| + left| {{z_2} – {z_1}} right|)bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ