Xét các số phức ({z_1}) thỏa mãn ({left| {{z_1} – 2} right|^2} – {left| {{z_1} + i} right|^2} = 1) và các số phức ({z_2}) thỏa (left| {{z_2} – 4 – i} right| = sqrt 5 .) Giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} – {z_2}} right|) bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ