Cho số phức (z) thoả mãn (left| {z – 3 + i} right| = frac{{sqrt {13} }}{2}). Gọi (z = a + bileft( {a;b in mathbb{R}} right)) là số phức thoả mãn biểu thức (P = {left| {z – 2 – i} right|^2} + {left| {z – 3i} right|^2}) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính (T = a + b). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ