Cho hai số thực (x,) (y) thỏa mãn (0 le x,y le 1) trong đó (x,) (y) không đồng thời bằng 0 hoặc 1 và ({log _3}left( {frac{{x + y}}{{1 – xy}}} right) + left( {x + 1} right)left( {y + 1} right) – 2 = 0.) Tìm giá trị nhỏ nhất của (P) với (P = 2x + y.) – Sách Toán

Cho hai số thực (x,) (y) thỏa mãn (0 le x,y le 1) trong đó (x,) (y) không đồng thời bằng 0 hoặc 1 và ({log _3}left( {frac{{x + y}}{{1 – xy}}} right) + left( {x + 1} right)left( {y + 1} right) – 2 = 0.) Tìm giá trị nhỏ nhất của (P) với (P = 2x + y.) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ