Có bao nhiêu số nguyên (x) sao cho tồn tại số thực (y) thỏa mãn biểu thức ({log _3}left( {x + sqrt 2 y} right) = {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right)). – Sách Toán


DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên (x) sao cho tồn tại số thực (y) thỏa mãn biểu thức

({log _3}left( {x + sqrt 2 y} right) = {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right)).

A. (3). 

B. (2). 

C. (1). 

D. Vô số.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tự luận:

Điều kiện (x + sqrt 2 y > 0;{x^2} + {y^2} ne 0).

Đặt ({log _3}left( {x + sqrt 2 y} right) = {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right) = t)

Khi đó (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x + sqrt 2 y = {3^t}}\{{x^2} + {y^2} = {2^t}}end{array}} right.)

Vì ({left( {x + sqrt 2 y} right)^2} le 3left( {{x^2} + {y^2}} right) Rightarrow {9^t} le {3.2^t} Leftrightarrow {left( {frac{9}{2}} right)^t} le 3 Leftrightarrow t le {log _{frac{9}{2}}}3).

Như vậy ({x^2} + {y^2} = {2^t} Rightarrow {x^2} le {2^t} le {2^{{{log }_{frac{9}{2}}}3}} approx 1,65). Vì (x) nguyên nên ({x^2} in left{ {0;1} right}).

Với (x = 0) ta có hệ (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{y = frac{{{3^t}}}{{sqrt 2 }}}\{{y^2} = {2^t}}end{array}} right.) suy ra (frac{{{9^t}}}{2} = {2^t} Leftrightarrow {left( {frac{9}{2}} right)^t} = 2 Leftrightarrow t = {log _{frac{9}{2}}}2 Rightarrow y = frac{{{3^{{{log }_{frac{9}{2}}}2}}}}{{sqrt 2 }} approx 1,17).

Với (x = 1) ta có phương trình ({log _3}left( {1 + sqrt 2 y} right) = {log _2}left( {1 + {y^2}} right))( Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{y = 0}\{y approx 0,7686}end{array}} right.)

Với (x =  – 1) ta có phương trình ({log _3}left( {sqrt 2 y – 1} right) – {log _2}left( {1 + {y^2}} right) = 0).

Xét hàm số (fleft( y right) = {log _3}left( {sqrt 2 y – 1} right) – {log _2}left( {1 + {y^2}} right)). Lập bảng biến thiên ta chứng minh được (max fleft( y right) approx fleft( {1,369} right) approx  – 1,583 < 0) nên phương trình vô nghiệm.

Do đó ta chọn được (x in left{ {0;1} right}). Vậy có (2) giá trị (x) thỏa mãn yêu cầu của bài toán. 

Tư duy + C. asio:

+ Ta có ({log _3}left( {x + sqrt 2 y} right) = {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right))

+ Ta đặt ({log _3}left( {x + sqrt 2 y} right) = {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right) = t). Suy ra (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x + sqrt 2 y = {3^t}}\{{x^2} + {y^2} = {2^t}}end{array}} right.)

+ Lượng giác hóa: Đặt (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{x = sqrt {{2^t}} .cos left( alpha  right)}\{y = sqrt {{2^t}} .sin left( alpha  right)}end{array}} right.;left( alpha  right) in left( {0;2pi } right)).

+ Từ đó ta được (sqrt {{2^t}} .cos left( alpha  right) + sqrt {{2^t}} .sin left( alpha  right) = {3^t} Rightarrow cos left( alpha  right) + sin left( alpha  right) = frac{{{3^t}}}{{sqrt {{2^t}} }} = {left( {frac{3}{{sqrt 2 }}} right)^t}).

( Rightarrow t = {log _{frac{3}{{sqrt 2 }}}}left( {cos left( alpha  right) + sin left( alpha  right)} right)).

+ Ta có (x = sqrt {{5^t}} .cos left( alpha  right) = sqrt {{5^{{{log }_{frac{3}{{sqrt 2 }}}}left( {cos left( alpha  right) + sin left( alpha  right)} right)}}} .cos left( alpha  right))

C:UsersAdminPictures201494425_842549909999786_2894591413536459223_n.jpg

Vậy có (2) giá trị (x) thỏa mãn yêu cầu của bài toán. 

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1. ĐẠO HÀM g'(x)

2. DÙNG HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT ĐỂ CÔ LẬP m = g'(x)

3. Lập BBT xét dấu g'(x)

4. Dựa vào BBT xét các điều kiện thoat yêu cầu bài toán.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ