Cho hàm số bậc ba (y=fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại điểm ({{x}_{1}},{{x}_{2}}) thỏa mãn ({{x}_{2}}={{x}_{1}}+2) và (fleft( {{x}_{1}} right)+fleft( {{x}_{2}} right)=0.) Gọi ({{S}_{1}}$ và ({{S}_{2}}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S}_{1}}}{{{S}_{2}}}) bằng

Cho hàm số bậc ba (y=fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại điểm ({{x}_{1}},{{x}_{2}}) thỏa mãn ({{x}_{2}}={{x}_{1}}+2) và (fleft( {{x}_{1}} right)+fleft( {{x}_{2}} right)=0.) Gọi ({{S}_{1}}$ và ({{S}_{2}}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S}_{1}}}{{{S}_{2}}}) bằng – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ