Cho hàm số (fleft( x right) =  – {x^3} – x – sin x), có bao nhiêu cặp số nguyên dương (left( {x,;y} right)) thỏa mãn bất phương trình (left( {{e^{x – y}} + x – y – 1} right)left( {fleft( {{{log }_2}left( {x – 10} right) + 1} right) + fleft( {{{log }_2}left( {frac{1}{{x – y}}} right)} right)} right) > 0)?  – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right) =  – {x^3} – x – sin x), có bao nhiêu cặp số nguyên dương (left( {x,;y} right)) thỏa mãn bất phương trình (left( {{e^{x – y}} + x – y – 1} right)left( {fleft( {{{log }_2}left( {x – 10} right) + 1} right) + fleft( {{{log }_2}left( {frac{1}{{x – y}}} right)} right)} right) > 0)?  – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ