Cho hàm số (f(x) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{4x}&{{rm{ khi }}x > 2}{ – 2x + 12}&{{rm{ khi }}x le 2}end{array}} right.). Tính tích phân (I = intlimits_0^{sqrt 3 } {frac{{x.fleft( {sqrt {{x^2} + 1} } right)}}{{sqrt {{x^2} + 1} }}} dx + intlimits_{ln 2}^{ln 3} {{e^{2x}}.fleft( {1 + {e^{2x}}} right)dx} ) – Sách Toán

Cho hàm số (f(x) = left{ {begin{array}{*{20}{l}}{4x}&{{rm{ khi }}x > 2}{ – 2x + 12}&{{rm{ khi }}x le 2}end{array}} right.). Tính tích phân (I = intlimits_0^{sqrt 3 } {frac{{x.fleft( {sqrt {{x^2} + 1} } right)}}{{sqrt {{x^2} + 1} }}} dx + intlimits_{ln 2}^{ln 3} {{e^{2x}}.fleft( {1 + {e^{2x}}} right)dx} ) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ