The writer feels that most parents


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Đáp án B

Dịch đề bài: Tác giả cảm thấy rằng hầu hết các bậc cha mẹ  

A. Cho con cái họ lời khuyên tốt về công việc

B. Không có xu hướng tham vọng

C. Có quan điểm truyền thống về công việc

D. Có mục tiêu thực tế cho con cái họ

Trích bài: why do parents make terrible careers advisers?….Today’s 14 and 15-year- olds are ambitious. They are optimistic about their prospects, but their career ideas are rather vague. Although 80% of them have no intention of following in their parents’ footsteps, 69% still turn to their parents for advice. They look at their working future in a different way to their parents.

Tạm dịch: Tại sao cha mẹ lại là những người tư vấn nghề nghiệp tồi tệ?….Các cô cậu 14- 15 tuổi rất tham vọng. Họ lạc quan về tương lai của họ nhưng quan điểm nghề nghiệp thì khá mơ hồ. Khoảng 80% không có ý định theo bước chân của cha mẹ chúng, 69% vẫn cần cha mẹ tư vấn. Chúng nhìn thấy tương lai công việc theo một cách khác với cha mẹ của chúng → Câu hỏi tại sao cha mẹ lại là người tư vấn nghề nghiệp tồi tệ và tiếp theo nói đến tham vọng của các cô cậu 14-15 tuổi; tuổi này chúng khá là lạc quan và có cách nhìn về tương lai công việc khác với cha mẹ → điều này ngụ ý rằng hầu hết các bậc cha mẹ không tham vọng bằng bọn trẻ. Như vậy ta chọn được đáp án B.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ