Cho hàm số (f(x) = {{rm{e}}^{sqrt {{x^2} + 1} }}left( {{{rm{e}}^x} – {{rm{e}}^{ – x}}} right)). Có bao nhiêu số nguyên dương (m) thỏa mãn bất phương trình (f(m – 7) + fleft( {frac{{12}}{{m + 1}}} right) le 0)?  – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ