Có bao nhiêu số nguyên dương(y)sao cho ứng với mỗi giá trị của y có nghiệm nguyên dương (x) và có không quá (10) số nguyên (x)thỏa mãn:(left( {{{log }_{frac{1}{2}}}x – 1} right)left( {{{log }_2}x – y} right) > 0)? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ