Có bao nhiêu số nguyên dương (y)sao cho ứng với mỗi (y) có nghiệm nguyên dương (x) và có không quá (4) số nguyên (x) thỏa mãn (left( {{3^{x + 2}} – 3sqrt 3 } right)left( {{3^x} – y} right)

Chuyển đến thanh công cụ