Cho hàm số (y = a{x^5} + b{x^4} + c{x^3} + d{x^2} + ex + n). Hàm số (y = f’left( x right))có đồ thị như hình vẽ. Đặt (M = mathop {max }limits_{left[ { – 5; + infty } right)} fleft( {left| x right|} right),m = mathop {min }limits_{left[ { – 5; + infty } right)} fleft( {left| x right|} right)). Giá trị (M + m) bằng. – Sách Toán

Cho hàm số (y = a{x^5} + b{x^4} + c{x^3} + d{x^2} + ex + n). Hàm số (y = f’left( x right))có đồ thị như hình vẽ. Đặt (M = mathop {max }limits_{left[ { – 5; + infty } right)} fleft( {left| x right|} right),m = mathop {min }limits_{left[ { – 5; + infty } right)} fleft( {left| x right|} right)). Giá trị (M + m) bằng. – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ