Cho hàm số (y = fleft( x right))có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R}), hàm số (y = f’left( {x – 2} right)) có đồ thị như hình dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số(y = fleft( x right)) trên đoạn (left[ { – 3; – 1} right]) là? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ