Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành. Trên các đoạn (SA,SB,SC,SD) lấy lần lượt các điểm (E,F,G,H) thỏa mãn (frac{SE}{SA}=frac{SG}{SC}=frac{1}{3},frac{SF}{SB}=frac{SH}{SD}=frac{2}{3}.) Tỉ số thể tích khối (EFGH) với khối (S.ABCD) bằng:

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành. Trên các đoạn (SA,SB,SC,SD) lấy lần lượt các điểm (E,F,G,H) thỏa mãn (frac{SE}{SA}=frac{SG}{SC}=frac{1}{3},frac{SF}{SB}=frac{SH}{SD}=frac{2}{3}.) Tỉ số thể tích khối (EFGH) với khối (S.ABCD) bằng: – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ