Tìm (m) để phương trình  (left( {m – 1} right)log _{frac{1}{2}}^2{left( {x – 2} right)^2} + 4left( {m – 5} right){log _{frac{1}{2}}}left( {frac{1}{{x – 2}}} right) + 4m – 4 = 0) có nghiệm trên (left[ {frac{5}{2};4} right]). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ