Cho hình chóp (S.ABCD) có (SA) vuông góc với đáy ; (SA = asqrt 6 ). Đáy (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (B), (AB = BC = frac{1}{2}AD = a). Gọi (E) là trung điểm của (AD). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp (S.ECD) – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ