Một chậu nước hình nón cụt có chiều cao (3dm), bán kính đáy lớn là (2dm) và bán kính đáy nhỏ là (1dm). Cho biết thể tích nước bằng (frac{{37}}{{189}}) thể tích của chậu, chiều cao của mực nước là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ