Cho một khối đồ chơi có dạng khối nón, chiều cao bằng (30cm), trong đó có chứa một lượng nước. Nếu đặt khối đồ chơi theo hình ({H_1}) thì chiều cao lượng nước bằng (frac{2}{3}) chiều cao của khối nón. Hỏi nếu đặt khối đồ chơi theo hình ({H_2}) thì chiều cao (h’)của lượng nước trong khối đó gần với giá trị nào sau đay (biết rằng trong cả hai hình vẽ nói trên thì trục của khối nón luôn vuông góc với mặt phẳng chứa mặt thoáng của nước có trong khối đồ chơi) – Sách Toán

Cho một khối đồ chơi có dạng khối nón, chiều cao bằng (30cm), trong đó có chứa một lượng nước. Nếu đặt khối đồ chơi theo hình ({H_1}) thì chiều cao lượng nước bằng (frac{2}{3}) chiều cao của khối nón. Hỏi nếu đặt khối đồ chơi theo hình ({H_2}) thì chiều cao (h’)của lượng nước trong khối đó gần với giá trị nào sau đay (biết rằng trong cả hai hình vẽ nói trên thì trục của khối nón luôn vuông góc với mặt phẳng chứa mặt thoáng của nước có trong khối đồ chơi) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ