Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy là tam giác vuông và (AB=BC=a,AA’=asqrt{2},M) là trung điểm (BC. ) Tính khoảng cách (d) của hai đường thẳng (AM) và (B’C. )

Chuyển đến thanh công cụ