Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có thể tích bằng ({{a}^{3}}) và đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Tính (cosalpha ) với (alpha ) là góc giữa mặt bên và mặt đáy


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Gọi O là tâm của hình vuông ABCD, I là trung điểm của BC.

Ta có: ({V_{S.ABCD}} = frac{1}{3}{S_{ABCD}}.SO = frac{1}{3}.{a^2}.SO = {a^3} Rightarrow SO = 3a)

Do (left{ {begin{array}{*{20}{c}}
{OI bot BC}\
{SI bot BC}
end{array} Rightarrow BC bot left( {SOI} right)} right.)

Ta có: (left{ {begin{array}{*{20}{c}}
{left( {SBC} right) cap left( {ABCD} right) = BC}\
{BC bot left( {SOI} right),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}\
{left( {SOI} right) cap left( {SBC} right) = SI,,,,,,}\
{left( {SOI} right) cap left( {ABCD} right) = OI}
end{array}} right.)

( Rightarrow angle left( {left( {SBC} right);left( {ABCD} right)} right) = angle left( {OI;SI} right) = angle SIO)

( Rightarrow cosleft( {left( {SBC} right);left( {ABCD} right)} right) = cosangle SIO = frac{{OI}}{{SI}} = frac{{OI}}{{sqrt {O{I^2} + S{O^2}} }} = frac{{frac{a}{2}}}{{sqrt {frac{{{a^2}}}{4} + 9{a^2}} }} = frac{{frac{a}{2}}}{{frac{{asqrt {37} }}{2}}} = frac{1}{{sqrt {37} }})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ