Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’) có (AB = a), (AD = 2asqrt 3 ). Gọi (I) là trung điểm cạnh (AD), góc giữa hai mặt phẳng (left( {A’BI} right)) và (left( {ABCD} right)) bằng (60^circ ). Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng – Sách Toán

Cho khối hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’) có (AB = a), (AD = 2asqrt 3 ). Gọi (I) là trung điểm cạnh (AD), góc giữa hai mặt phẳng (left( {A’BI} right)) và (left( {ABCD} right)) bằng (60^circ ). Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ