Cho phương trình ({{3}^{x}}left( {{3}^{2x}}+1 right)-left( {{3}^{x}}+m+2 right)sqrt{{{3}^{x}}+m+3}=2sqrt{{{3}^{x}}+m+3}), với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của m để phương trình có nghiệm thực?

Chuyển đến thanh công cụ