Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120 VCâu hỏi: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120 V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết các điện áp hiệu dụng ({{U}_{AM}})= 90 V và ({{U}_{MB}})= 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là  A. 0,8. B. 0,6. C. 0,71.  D. 0,75.   […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ