Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) nhỏ hơn 2018 để phương trình ({log _2}left( {m + sqrt {m + {2^x}} } right) = 2x) có nghiệm thực? – Sách Toán


DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) nhỏ hơn 2018 để phương trình ({log _2}left( {m + sqrt {m + {2^x}} } right) = 2x) có nghiệm thực?

A. 2017. 

B. 2018. 

C. 2016. 

D. 2015.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tự luận:

Phương trình đã cho tương đương: (m + sqrt {m + {2^x}}  = {2^{2x}} Leftrightarrow left( {m + {2^x}} right) + sqrt {m + {2^x}}  = {2^{2x}} + {2^x},,,,left( 1 right)).

Với (sqrt {m + {2^x}}  > 0;,,{2^x} > 0), xét hàm đặc trưng (fleft( t right) = {t^2} + t) trên khoảng (left( {0; + infty } right)).

Ta có (f’left( t right) = 2t + 1 > 0,,,forall t in left( {0; + infty } right)). Do đó hàm (fleft( t right)) đồng biến trên khoảng (left( {0; + infty } right)).

Vì vậy (left( 1 right) Leftrightarrow fleft( {sqrt {m + {2^x}} } right) = fleft( {{2^x}} right) Leftrightarrow sqrt {m + {2^x}}  = {2^x} Leftrightarrow m = {2^{2x}} – {2^x}).

Đặt (a = {2^x} > 0). Xét hàm (gleft( a right) = {a^2} – a), ta có bảng biến thiên:

Diagram

Description automatically generated

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi (m ge  – frac{1}{4}). 

Mà (m) là số nguyên dương nhỏ hơn 2018 nên (m in left{ {1;2;3;…;2017} right}).

Vậy có 2017 giá trị (m) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Tư duy + Casio:

Ta có phương trình ({log _2}left( {m + sqrt {m + {2^x}} } right) = 2x Leftrightarrow m + sqrt {m + {2^x}}  = {2^{2x}}).

Áp dụng kỹ thuật CALC: Đặt ({2^x} = y = 100 Rightarrow m = 9900 = {y^2} – y = {2^{2x}} – {2^x}).

Text

Description automatically generated with medium confidence

Đặt (a = {2^x} > 0). Khi đó (m = gleft( a right) = {a^2} – a).

A picture containing text

Description automatically generated

Như vậy (m ge  – frac{1}{4}), mà (m) nguyên dương nhỏ hơn 2018 nên (m in left{ {1;2;3;…;2017} right}).

Vậy có 2017 giá trị (m) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1. ĐẠO HÀM g'(x)

2. DÙNG HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT ĐỂ CÔ LẬP m = g'(x)

3. Lập BBT xét dấu g'(x)

4. Dựa vào BBT xét các điều kiện thoat yêu cầu bài toán.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ