Có bao nhiêu số nguyên dương (x) thỏa mãn ({log _2}left( {frac{{x + 1}}{2}} right) + x = {4^{{{sin }^4}y + {{cos }^4}y}} – {sin ^2}2y)? – Sách Toán


DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

Có bao nhiêu số nguyên dương (x) thỏa mãn ({log _2}left( {frac{{x + 1}}{2}} right) + x = {4^{{{sin }^4}y + {{cos }^4}y}} – {sin ^2}2y)?

A. Vô số. 

B. (3). 

C. (1). 

D. (2).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

– Tự luận:

({log _2}left( {frac{{x + 1}}{2}} right) + x = {4^{{{sin }^4}y + {{cos }^4}y}} – {sin ^2}2y Leftrightarrow {log _2}left( {x + 1} right) + x – 1 = {4^{{{sin }^4}y + {{cos }^4}y}} – {sin ^2}2y) 

(begin{array}{l} Leftrightarrow {log _2}left( {x + 1} right) + x + 1 = {2^{2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right)}} – 4{sin ^2}y.co{s^2}y + 2\ Leftrightarrow {log _2}left( {x + 1} right) + x + 1 = {2^{2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right)}} – 4{sin ^2}y.co{s^2}y + 2{left( {{{sin }^2}y + {{cos }^2}y} right)^2}end{array}) 

( Leftrightarrow {log _2}left( {x + 1} right) + x + 1 = {2^{2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right)}} + 2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right)).

Xét hàm số (f(t) = {2^t} + t,,,forall ,t > 0 Rightarrow f'(t) = {2^t}ln 2 + 1 > 0,,,forall ,t > 0).

( Rightarrow ) hàm số (y = f(t)) đồng biến trên khoảng (left( {0,;, + infty } right)).

Vì vậy( Leftrightarrow fleft( {{{log }_2}left( {x + 1} right)} right) = fleft( {2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right)} right) Leftrightarrow x + 1 = {2^{2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right)}}).

Ta có: ({sin ^4}y + {cos ^4}y = 1 – frac{1}{2}{sin ^2}2y in left[ {frac{1}{2},;,1} right]) nên (1 le 2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right) le 2) 

( Leftrightarrow 2 le {2^{2left( {{{sin }^4}y + {{cos }^4}y} right)}} le 4 Leftrightarrow 2 le x + 1 le 4 Leftrightarrow 1 le x le 3).

Mà (x) là số nguyên dương nên (x in left{ {1;,2;,3} right}).

Vậy có 3 giá trị nguyên dương của (x) thỏa mãn đề bài. 

– Tư duy + Casio:

+ Ta có: ({log _2}left( {frac{{x + 1}}{2}} right) + x = {4^{{{sin }^4}y + {{cos }^4}y}} – {sin ^2}2y) hay VT( = )VP.

+ Đối với dạng hàm lượng giác thì hãy khảo sát: 

hinhd25.png+ Ta nhận xét: Hàm lượng giác chỉ dao động từ (1) đến (4).

Suy ra: (1 le {log _2}left( {frac{{x + 1}}{2}} right) + x le 4 Leftrightarrow 1 le x le 3).

Mà (x) là số nguyên dương nên (x in left{ {1;,2;,3} right}).

Vậy có 3 giá trị nguyên dương của (x) thỏa mãn đề bài. 

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1. ĐẠO HÀM g'(x)

2. DÙNG HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT ĐỂ CÔ LẬP m = g'(x)

3. Lập BBT xét dấu g'(x)

4. Dựa vào BBT xét các điều kiện thoat yêu cầu bài toán.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ