Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình (left( {{{log }_2}x + x – 11} right)left( {{{log }_2}x – y} right)

Có bao nhiêu số nguyên dương (y) sao cho ứng với mỗi (y) bất phương trình (left( {{{log }_2}x + x – 11} right)left( {{{log }_2}x – y} right) < 0) có nghiệm nguyên và đồng thời có không quá (7) số nguyên (x) thỏa mãn?  – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ