Có tất cả bao nhiêu bộ ba các số thực (left( x;y;z right)) thỏa mãn


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Hệ phương trình đã cho tương đương

(left{ begin{array}{l}
{2^{sqrt[3]{{{x^2}}}}}{.4^{sqrt[3]{{{y^2}}}}}{.16^{sqrt[3]{{{z^2}}}}} = 128\
{left( {x{y^2} + {z^4}} right)^2} – {left( {x{y^2} – {z^4}} right)^2} = 4
end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
sqrt[3]{{{x^2}}} + 2sqrt[3]{{{y^2}}} + 4sqrt[3]{{{z^2}}} = 7\
x{y^2}{z^4} = 1
end{array} right.)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 7 số không âm ta có

(7=sqrt[3]{{{x}^{2}}}+2sqrt[3]{{{y}^{2}}}+4sqrt[3]{{{z}^{2}}})

(=sqrt[3]{{{x}^{2}}}+sqrt[3]{{{y}^{2}}}+sqrt[3]{{{y}^{2}}}+sqrt[3]{{{z}^{2}}}+sqrt[3]{{{z}^{2}}}+sqrt[3]{{{z}^{2}}})

(ge 7sqrt[7]{sqrt[3]{{{x}^{2}}}.{{left( sqrt[3]{{{y}^{2}}} right)}^{2}}.{{left( sqrt[3]{{{z}^{2}}} right)}^{4}}})

(=7sqrt[21]{{{left( x{{y}^{2}}{{z}^{4}} right)}^{2}}})

=7

Do đó hệ phương trình đã cho tương đương (left{ begin{array}{l}
{x^2} = {y^2} = {z^2}\
x{y^2}{z^4} = 1
end{array} right..)

Dễ thấy x>0 và từ phương trình thứ hai ta có ({{x}^{7}}=1) hay x=1. Suy ra (y=pm 1,z=pm 1.)

Vậy các bộ số thực thỏa mãn đề bài là (left( 1;1;1 right),left( 1;1;-1 right),left( 1;-1;-1 right),left( 1;-1;1 right).)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ