Có tất cả bao nhiêu số nguyên (x) sao cho với mọi số thực (y) luôn thỏa mãn ({log _4}{left( {8 + {y^2}} right)^2} – {log _5}frac{x}{{390625}} ge {x^{{{log }_5}2}} – {y^2})  – Sách Toán


Có tất cả bao nhiêu số nguyên (x) sao cho với mọi số thực (y) luôn thỏa mãn ({log _4}{left( {8 + {y^2}} right)^2} – {log _5}frac{x}{{390625}} ge {x^{{{log }_5}2}} – {y^2}) 

DẠNG TOÁN 40 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ LOGARIT VẬN DỤNG – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

Theo đề tham khảo Toán 2021 của Bộ GD&ĐT

ĐỀ BÀI:

Có tất cả bao nhiêu số nguyên (x) sao cho với mọi số thực (y) luôn thỏa mãn ({log _4}{left( {8 + {y^2}} right)^2} – {log _5}frac{x}{{390625}} ge {x^{{{log }_5}2}} – {y^2}) 

A. (125). 

B. (124). 

C. (243). 

D. Vô số.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Điều kiện (x > 0). 

Khi đó ta có ({log _4}{left( {8 + {y^2}} right)^2} + {y^2} ge {log _5}frac{x}{{390625}} + {x^{{{log }_5}2}}). 

( Leftrightarrow {log _2}left( {8 + {y^2}} right) + {y^2} ge {log _5}x – 8 + {x^{{{log }_5}2}}).

( Leftrightarrow {log _2}left( {8 + {y^2}} right) + {y^2} + 8 ge {log _5}x + {2^{{{log }_5}x}}). 

( Leftrightarrow {log _2}left( {8 + {y^2}} right) + {2^{{{log }_2}left( {8 + {y^2}} right)}} ge {log _5}x + {2^{{{log }_5}x}}).

Xét hàm số (fleft( t right) = t + {2^t},,,t in mathbb{R}) suy ra (fleft( {{{log }_2}left( {8 + {y^2}} right)} right) ge fleft( {{{log }_5}x} right)). 

Ta có (f’left( t right) = 1 + {2^t}.ln 2 > 0,,forall t in mathbb{R}).

Suy ra (fleft( {{{log }_2}left( {8 + {y^2}} right)} right) ge fleft( {{{log }_5}x} right) Leftrightarrow {log _2}left( {8 + {y^2}} right) ge {log _5}x). 

Ta lại có ({log _2}left( {8 + {y^2}} right) ge {log _2}8 = 3,forall y in mathbb{R}) suy ra ({log _5}x le 3 Leftrightarrow x le 125). 

Vậy ta được (1 le x le 125) suy ra có (125) giá trị nguyên của (x) thì bài toán thỏa mãn.

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ