Hai con lắc lò xo giống nhau có cùng khối lượng vật nặng m và cùng độ cứng


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ đồ thị ta có: 

+  Chu kì: (T=0,5sRightarrow omega =frac{2pi }{T}=4pi (ratext{d/s)})

+  Biên độ dao động: ({{A}_{1}}=6cm;{{A}_{2}}=2cm)

(Rightarrow ) Phương trình dao động của hai con lắc lò xo: 

(left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{x}_{1}}=6.cos left( 4pi t-frac{pi }{2} right)cm \

{{x}_{2}}=2.cos left( 4pi t-frac{pi }{2} right)cm \

end{array} right.)

(Rightarrow frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}=frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}=3Rightarrow frac{{{W}_{t1}}}{{{W}_{t2}}}=frac{x_{1}^{2}}{x_{2}^{2}}=frac{A_{1}^{2}}{A_{2}^{2}}=9)

Ở thời điểm t ta có: (frac{{{W}_{t1}}}{{{W}_{t2}}}=frac{{{W}_{1}}-{{W}_{d1}}}{{{W}_{t2}}}=9Leftrightarrow frac{frac{1}{2}m.{{omega }^{2}}A_{1}^{2}-frac{1}{2}mv_{1}^{2}}{{{W}_{t2}}}=9)

(Leftrightarrow frac{frac{1}{2}.m.{{(4pi )}^{2}}.0,{{06}^{2}}-frac{1}{2}.m.0,{{72}^{2}}}{{{4.10}^{-3}}}=9Rightarrow m=1,25kg=frac{5}{4}kg)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ