Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch


 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó L thuần cảm và R có giá trị thay đổi được. Khi R = 25 Ω hoặc R = 100 Ω thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch bằng nhau. Thay đổi R để công suất tiêu thụ toàn mạch đạt cực đại, giá trị cực  đại đó là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Với hai giá trị R1, R2 mạch cho cùng công suất, công suất của mạch đạt cực đại khi:

  ({{R}_{0}}={{Z}_{L}}=sqrt{{{R}_{1}}{{R}_{2}}}=sqrt{25.100}=50(Omega ))

  Công suất tiêu thụ cực đại của mạch là: ({{P}_{max }}=frac{{{U}^{2}}}{2{{R}_{0}}}=frac{{{200}^{2}}}{2.50}=400(W)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ