Đề bài: Cho hệ: $ left{ begin{array}{l}x^3 – y^3 = m(x-y)x + y =  – 1end{array} right. $       (*)a. Giải (*) khi $m = 3$b. Định $m$ để hệ có 3 nghiệm  $(x_1,y_1);(x_2,y_2);(x_3,y_3) $  mà  $ x_1,x_2,x_3 $  lập thành một cấp số cộng và trong đó có 2 số mà giá trị tuyệt đối lớn hơn 1. – Sách Toán

Đề bài: Cho hệ: $ left{ begin{array}{l}x^3 – y^3 = m(x-y)x + y =  – 1end{array} right. $       (*)a. Giải (*) khi $m = 3$b. Định $m$ để hệ có 3 nghiệm  $(x_1,y_1);(x_2,y_2);(x_3,y_3) $  mà  $ x_1,x_2,x_3 $  lập thành một cấp số cộng và trong đó có 2 số mà giá trị tuyệt đối lớn hơn 1. – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ