Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (x – 6)2 và y = 6x – x2 là:


 • Câu hỏi:

   Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (x – 6)2 và y = 6x – x2 là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hoành độ giao điểm:

  (begin{array}{l}
  {left( {x – 6} right)^2} = 6x – {x^2} Leftrightarrow 2{x^2} – 18x + 36 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 3\
  x = 6
  end{array} right.\
  S = int_3^6 {left| {{{left( {x – 6} right)}^2} – left( {6x – {x^2}} right)} right|dx}  = int_3^6 {left[ { – {{left( {x – 6} right)}^2} + left( {6x – {x^2}} right)} right]} \
   = int_3^6 {left( { – 2{x^2} + 18x – 36} right)dx}  = left( { – frac{2}{3}{x^3} + 9{x^2} – 36x} right)left| {_3^6 = 9} right.
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ