Tìm (I = int {frac{{{{cos }^3}x}}{{1 + sin x}}dx} )


 • Câu hỏi:

  Tìm (I = int {frac{{{{cos }^3}x}}{{1 + sin x}}dx} )

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  Đặt (t = sin x Rightarrow dt = cos xdx)

  (I = int {frac{{left( {1 – {t^2}} right)}}{{1 + t}}dt}  = int {left( {1 – t} right)} dt =  – frac{{{t^2}}}{2} + t =  – frac{{{{sin }^2}x}}{2} + sin x + C) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ