Giả sử (left( {{x_0};{y_0}} right)) là cặp nghiệm nguyên không âm có tổng (S = {x_0} + {y_0}) lớn nhất của bất phương trình ({4^x} + {2^x}{.3^y} – {9.2^x} + {3^y} le 10), giá trị của S bằng

Giả sử (left( {{x_0};{y_0}} right)) là cặp nghiệm nguyên không âm có tổng (S = {x_0} + {y_0}) lớn nhất của bất phương trình ({4^x} + {2^x}{.3^y} – {9.2^x} + {3^y} le 10), giá trị của S bằng – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ